• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Kamer van Koophandel te Utrecht, registernummer: 57986428
2. Het correspondentieadres van NootroFit is:

Nootromax BV
Elleboog 1
6713 KP Ede

3. BTW nummer NL8525.54.667.B01
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NootroFit.
 

Afwijkingen zijn alleen geldig als er sprake is van een schriftelijke overeenkomst.

5. NootroFit heeft te allen tijde de bevoegdheid en het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
6. De voorwaarden welke na te lezen zijn op de website van NootroFit zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Aanbiedingen

7. Alle online aanbiedingen op de website van NootroFit zijn onder voorbehoud. NootroFit behoudt te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken.

 

Garantie en afkoelingsperiode

8. Indien u niet tevreden bent over producten van NootroFit kunt u binnen 10 dagen na levering en na schriftelijke bevestiging door NootroFit de niet aangebroken producten, mits onbeschadigd en voorzien van de safety seal en in goede staat, retourneren aan NootroFit. De waarde van de geretourneerde artikelen wordt na ontvangst door NootroFit aan u vergoed. Geretourneerde artikelen dienen franco te worden terug gezonden.

 

Prijzen en condities

9. Alle prijzen op de website zijn aangegeven in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden duidelijk aangegeven vóór het plaatsen van een bestelling.

10. Betaling dient van te voren te geschieden via het overmaken van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van NootroFit. Bankgegevens staan aangegeven op de website.

11. Na plaatsing van een bestelling via de website ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Een BTW factuur is verkrijgbaar op aanvraag.

12. Indien er geen betaling wordt ontvangen zal NootroFit de bestelling niet verzenden. Als er na 72 uur, na het plaatsen van de bestelling, het verschuldigde bedrag niet is ontvangen volgt er een eenmalige herinnering via de e- mail.

 

Leveringen

13. Leveringen volgens de algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Europa.

14. NootroFit verstuurt de bestelling zodra het verschuldigde bedrag op het genoemde bankrekeningnummer is ontvangen.

15. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van NootroFit, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de geleverde zaken, aan de hand van de overeenkomst, volledig aan NootroFit zijn voldaan.

16. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor NootroFit. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door NootroFit kunnen worden uitgesloten.

 

Overmacht

17. NootroFit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Klachten

18. De afnemer dient een klacht schriftelijk aan NootroFit kenbaar te maken per telefoon, e-mail of brief. NootroFit zal deze klacht zo spoedig mogelijk proberen op te lossen en hier de afnemer vervolgens onmiddellijk van op de hoogte stellen.

 

Bescherming persoonsgegevens

19. Door de afnemer in geval van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

20. De aan NootroFit verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Indien u uit ons e-mail bestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen naar een van de e- mailadressen vermeld op de website.

21. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Intellectueel eigendom

22. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van NootroFit, inclusief het ontwerp van de website, teksten en afbeeldingen berust bij NootroFit. Overnemen en/of het verwerken hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van NootroFit.

 

Toepasselijk recht

23. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van NootroFit is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht.